• El municipi >
  • Territori

Territori

El nou POUM de 2006 ha revisat la classificació del sòl vigent segons el planejament general de 1988, atenent als criteris de la Llei d'Urbanisme de Catalunya pel que fa als conceptes de sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable.

La classificació atén a la hipòtesi de creixement demogràfic establerta, en funció de les relacions entre creixement de la població i ocupació del territori, per un costat, i de la relació entre demografia i capacitat dels serveis i equipaments públics, per un altre. També té en compte la preservació dels elements naturals del territori municipal i, més concretament, a les àrees agrícoles i forestals.

El nou POUM defineix els límits entre els sòls urbans i urbanitzables i els sòls no urbanitzables. El caràcter positiu amb què es regula el sòl no urbanitzable, equival a una política activa de protecció, manteniment i foment de les activitats. Aquest és un objectiu estratègic, de gran importància a mig i llarg termini, ja que ha de garantir l'equilibri entre el nucli urbà i el seu territori, i té implicacions decisives per a la qualitat de vida dels habitants. També corregeix les deficiències de sòl de caràcter agrícola i forestal que el fort desenvolupament dels sòls urbanitzats, al llarg de les dues dècades precedents, ha limitat visiblement. El sòl no urbanitzable resultant d'aquest revisió abasta tota la plana central agrícola i la major part dels boscos existents.

Tipus de sòl
Tipus de sòlm2%
Sòl Urbà Construït4.933.57448,28
Sòl Urbà No Construït186.1521,82
Sòl Urbanitzable Programat634.2956,21
Sòl Urbanitzable No Programat00
Sòl No Urbanitzable3.999.11639,14
Total9.753.13795,45
Sistema de Costes464.8944,55
Total municipi10.218.031100,00
Distribució dels espais lliures
Espais lliuresC1C2C3C4Total
Superfície en m2259.852105.645225.039105.243695.779
m2/habitant (28.000 habitants)948425
  • C1: Parc Natural
  • C2: Parc Urbà
  • C3: Jardí Urbà
  • C4: Altres espais lliures públics
Distribució del sòl urbà
ClauTipus de sòlSuperfície m2%
1Espais i jardins privats protegits62.3151,22
2Casc urbà35.9040,70
3aResidencial plurifamiliar aïllat (1)75.4881,47
3bResidencial plurifamiliar aïllat (2)400.4407,82
3cResidencial plurifamiliar aïllat (3)87.0881,70
4aResidencial unifamiliar aïllat (1)826.53716,14
4bResidencial unifamiliar aïllat (2)890.09517,39
4cResidencial unifamiliar aïllat (3)510.2569,97
5Hoteler/era12.2940,24
6Comercial43.7950,86
7aAgrupacions unifamiliars213.8704,18
7bAgrupacions plurifamiliars148.5522,90
Total zones3.306.63664,59
A1Viari1.075.37521,00
A2Aparcaments2.0330,04
A3Ferroviari62.9281,23
BEquipament sense ús definit13.9810,27
B1Equipament docent80.0411,56
B2Equipament sanitari - assistencial22.0850,43
B3Equipament cultural i social11.1060,22
B4Equipament administratiu6510,01
B5Equipament serveis36.0910,70
B6Equipament esportiu57.1921,12
B3/B5Equipament cultural/serveis5.5350,11
B3/B4Equipament cultural/administratiu6.2190,12
C1Parc Natural92.8461,81
C2Parc urbà62.9911,23
C3Jardí urbà189.5743,70
C4Altres espais lliures públics91.5931,79
FHabitatges dotacionals públics2.8210,06
Total Sistemes1.813.06235,41
Total Sòl Urbà5.119.696100

L'actualitat de Cunit al teu e-mail

Fes click aquí!

L'actualitat de Cunit al RSS

Fes click aquí!